Różne miasta

Przykładowe dokumenty dot. przebiegu wizyty i reakcji na nią w różnych polskich miastach z wprowadzeniem Marka Dąbrowskiego z Archiwum IPN w Warszawie

W resorcie spraw wewnętrznych już na etapie przygotowań do pielgrzymki zdawano sobie sprawę, że przyjazd Jana Pawła II do Polski będzie wyjątkowym wydarzeniem w skali całego kraju. Naturalnie, w spotkaniach z Ojcem Świętym mieli licznie uczestniczyć nie tylko mieszkańcy miast leżących na oficjalnej trasie pielgrzymki, ale także wierni z różnych zakątków kraju. Dlatego do „zabezpieczenia” wizyty papieskiej powołano w urzędach spraw wewnętrznych sztaby terenowe do nadzorowania przeprowadzenia operacji krypt. „Zorza II”.

Wspomniane „zabezpieczenie” najczęściej wiązało się z różną działalnością represyjną wobec miejscowych środowisk opozycyjnych i religijnych. Z wojewódzkich i powiatowych urzędów spraw wewnętrznych napływały meldunki o osobach, które miały stanowić zagrożenie dla porządku publicznego i przewidywanych planach manifestacji politycznych. Podczas pielgrzymki profilaktycznie zatrzymywano i spisywano osoby zmierzające do miejsc spotkań z Papieżem. Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa fotografowali i nagrywali osoby prezentujące antysocjalistyczne treści. Zebrane w ten sposób dowody rzeczowe wysyłano do właściwych względem miejsca zameldowania kolegiów i sądów w celu wszczęcia postępowania lub nałożenia kar.

W poniższej sekcji zgromadzono dokumenty przekazane przez oddziały IPN w Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu oraz delegatury IPN w Bydgoszczy, Kielcach i Radomiu. Uzupełnieniem są dokumenty przechowywane w centrali Archiwum IPN dotyczące przebiegu pielgrzymki w innych miastach niż te będące na oficjalnym szlaku pielgrzymki.

 

Marek Dąbrowski, Archiwum IPN

 

Pliki do pobrania